Thời khóa biểu nam học 2016 - 2017

Thứ tư - 21/09/2016 10:24
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THẮNG THÒI KHÓA BIỂU TUẦN LẺ NĂM HỌC 2016 – 2017 (Lần 2 tuần 3)

THỨ SỐ TIẾT KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
2 1 Chào cờ Tự học Chào cờ Mỹ thuật Chào cờ Anh Chào cờ Âm nhạc Chào cờ Âm nhạc
2 Thể dục Luyện viết Thể dục Mỹ thuật Tiếng Việt Anh Thể dục Tin Thể dục Ậm nhạc
3 Tiếng Việt HĐGD Tiếng Việt HĐMT Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt HĐTV Tập đọc Anh
4 Tiếng Việt   Tiếng Việt   Toán   Tiếng Việt   Toán  
5 Toán   Toán   Đạo đức   Toán   Lịch sử  
3 1 Thủ công Mỹ thuật Tiếng Việt Tự  học Tin HĐGD Thể dục Anh Chính tả HĐGD-KNS
2 Toán Mỹ  thuật Toán HĐGD Toán GDKNS Khoa học Anh Toán Khoa học
3 Tiếng Việt HĐGDMT Tiếng Viêt HĐAN TNXH Tự học Toán Âm nhạc LTVC Địa lý
4 Tiếng Việt   Đạo đức   Tiếng Việt   Tiếng Việt   Kỹ Thuật  
5                    
4 1 Anh   Toán   Thể dục   Anh   Thể dục  
2 Tiếng Việt   Tiếng Việt   Tiếng Việt   Toán   Toán  
3 Tiếng Việt   Tiếng Việt   Toán   Tiếng Việt   Kể chuyện  
4 Toán   Thủ công   Tiếng Việt   Tiếng Việt   Tập đọc  
5         Thủ công   Đạo đức   Anh  
5 1 TNXH GDKNS Thể dục HĐTV Anh CLBAN Tiếng Việt Kỹ thuật Tập đọc Tin
2 Toán L Toán Tiếng Việt Anh Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt Tin Toán HĐTV
3 Tiếng Việt Tự học Toán HĐNGLL Toán Mỹ thuật Toán HĐNGLL LTVC Anh
4 Tiếng Việt   TNXH   Tiếng Việt   Anh   Đạo đức  
5                    
6 1 Tiếng Việt HĐTV Tiếng Việt Tự học TNXH HĐTV Tiếng Việt Lịch sử T  làm văn Tin
2 Tiếng Việt HĐAN Toán Luyện viết Tiếng Việt Tin Toán HĐGD-KNS Toán CLBAN
3 Đạo đức HĐNGLL Tiếng Việt Luyện toán Toán HĐNGLL Địa lý CLBAN Khoa học HĐNGLL
4 SHL   GDKNS   Anh   Khoa học   Anh  
5     SHL   SHL   SHL   SHL  
                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
 
 
TRƯỜNG TH THẠCH THẮNG
 
LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI SÁNG TUẦN LẺ CHO GV NĂM HỌC: 2016 – 2017
 
Thứ Tiết số Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B
2 1                    
2 Cô Hiền C. Chuyên P  Nguyệt P  Nguyệt Cô Vân Cô Bình Cô Hoa D Nguyệt Cô Hà  
3 Cô Hiền C. Chuyên C. DThành C Nhung Cô Vân Cô Bình P  Nguyệt P  Nguyệt Cô Hà  
4 Cô Hiền C. Chuyên C. DThành C Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Hoa D Nguyệt P  Nguyệt  
5 Cô Hiền C. Chuyên C. DThành C Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Hoa D Nguyệt Cô Hà  
3 1 Cô Thúy C Chuyên C.D Thành C Nhung Cô Tuyết Cô Bình C Hoa DNguyệt Cô Liêm  
2 Cô Hiền Cô Thúy C. DThành C Nhung Cô Vân Cô Tuyết Cô Hoa D Nguyệt Cô Liêm  
3 Cô Hiền C. Chuyên C. DThành C Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Hoa D Nguyệt Cô Thúy  
4 Cô Hiền C. Chuyên C. DThành C Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Hoa D Nguyệt Cô Liêm  
5                    
4 1 Cô Vui C. Chuyên Cô Thúy C Nhung C Vân Cô Bình Cô Hoa Cô Liêm Cô Hà  
2 Cô Hiền Cô Vui D Thành Cô Thúy Cô Vân Cô Bình Cô Hoa Cô Liêm Cô Hà  
3 Cô Hiền C. Chuyên D Thành C Nhung Cô Thúy Cô Bình Cô Vui Cô Liêm Cô Hà  
4 Cô Hiền C. Chuyên D Thành C Nhung Cô Vân Cô Thúy Cô Hoa Cô Vui Cô Hà  
5         Cô Vân Cô Bình Cô Hoa Cô Liêm Cô Vui  
5 1 Cô Hiền C. Chuyên C. DThành C Nhung Cô Vui Cô Bình Cô Hoa D Nguyệt Cô Hà  
2 Cô Hiền Cô chuyên C. DThành C Nhung Cô Vân Cô Vui Cô Hoa D Nguyệt Cô Hà  
3 Cô Hiền C. Chuyên C. DThành C Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Vui D Nguyệt Cô Hà  
4 Cô Hiền C Chuyên C. DThành C Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Hoa Cô Vui Cô Hà  
5                    
6 1 Cô Hiền C. Chuyên  D Thành C Nhung Cô Vui Cô Bình Cô Liêm D Nguyệt Cô Hà  
2 Cô Hiền C Chuyên D Thành C Nhung Cô Vân Cô Vui Cô Liêm D Nguyệt Cô Hà  
3 Cô Hiền C Chuyên D Thành C Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Liêm D Nguyệt Cô Vui  
4 Cô Hiền C. Chuyên D Thành C Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Liêm D Nguyệt Cô Hà  
5     D Thành C Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Liêm D Nguyệt Cô Hà  
Lưu ý  (Các tiết có gạch chân là tiết GVCN dạy giúp cô Phạm Nguyệt môn Thể dục)
                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
 
TRƯỜNG TH THẠCH THẮNG
 
LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN LẺ CHO GV NĂM HỌC: 2016-2017
 
Thứ  
Tiết số
Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B
2 1 Cô Hiền C Chuyên Cô Thúy Cô Thúy Cô Vui Cô Vui Co Hạnh Cô Hạnh K Thành  
2 Cô Hiền C Chuyên Cô Thúy Cô Thúy Cô Vui Cô Vui Cô Tuyết K Thành K Thành  
3 Cô Hiền C Chuyên Cô Thúy Cô Thúy P Nguyệt P Nguyệt K Thành Cô Tuyết Cô Vui  
4                    
3 1 Cô Thúy Cô Thúy D Thành Cô Nhung Cô Vân Cô Bình Cô Vui K Thành Cô Hà  
2 Cô Thúy Cô Thúy D Thành Cô Nhung Cô Vân Cô Bình K Thành Cô Vui Cô Hà  
3 Cô Thúy Cô Thúy K Thành K Thành Cô Vân Cô Bình Cô Vui Cô Vui Cô Hà  
4                    
5 1 P Nguyệt Cô Liêm Cô Vui Cô Oanh K Thành K Thành  Cô Thúy Cô Thúy Cô Tuyết  
2 P Nguyệt Cô Liêm Cô Hạnh Cô Hạnh Cô Thúy Cô Thúy Cô Oanh Cô Tuyết Cô Vui  
3 P Nguyệt Cô Liêm Cô Oanh Cô Vui Cô Thúy Cô Thúy Cô Tuyết Cô Oanh Cô Hạnh  
4                    
6 1 Cô Hạnh Cô Hạnh P Nguyệt Cô Liêm Cô Hạnh Cô Hạnh Cô Hoa  D Nguyệt Cô Tuyết  
2 K Thành K Thành P Nguyệt Cô Liêm Cô Tuyết Cô Tuyết Cô Hoa  D Nguyệt K Thành  
3 Cô Oanh Cô Oanh P Nguyệt Cô Liêm Cô Oanh Cô Oanh K Thành K Thành Cô Oanh  
4                    
                                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
LỊCH BÁO GIẢNG  TUẦN LẺ NĂM HỌC : 2016 – 2017
TT Tên GV THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Ghi chú
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Cô Hiền 1A 1A 1A   1A   1A   1A    
2 Cô Chuyên 1B 1A 1B   1B   1B   1B    
3 Cô D Thành 2A   2A 2A 2A   2A   2A    
4 Cô Nhung 2B   2B 2B 2B   2B   2B    
5 Cô Vân 3A   3A 3A 3A   3A   3A    
6 Cô Bình 3B   3B 3B 3B   3B        
7 Cô Hoa 4A   4A   4A   4A     4 A  
8 Cô D Nguyệt 4B   4B       4B   4B 4B  
9 Cô Hà 5     5 5B   5   5    
10 Cô K Thành   K4,K5   K4, K2       K3   K1,K5,K4  
11 Cô Thúy   K2  K1, K5 K1 K2, K3     K3,K4      
12 Cô P Nguyệt K2,K4,K5 .K3           1A   2A  
13 Cô Vui   K3,K5   K4 K1,K4.K5   K.3,K4 K2. K5   K3,K5  
14 Cô Tuyết                      
15 Cô Hạnh   K4           K2.K3.K5   K1  
16 Cô Liêm     5   4B     1B 4A 2B  
17 Cô Liên                      
18 Thầy Dũng                      
19 Cô Oanh               K2,K4   K1,K3,K5  
 
 
 
 
 
     
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY THỪA, THIẾU TIẾT TUẦN LẺ
(THEO THÔNG TƯ 28/2009 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG)
TT Họ tên GV Dạy lớp/môn Số tiết quy định Số thực dạy+ CN Kiêm Nhiệm Tổng Thừa Thiếu
1.       Đào Thị Thanh Hiền 1A 23 23 0 23 0  
2.       Đinh Thị  Quỳnh Chuyên 1B 23 23 0 23 0  
3.       Dương Thị Thành 2A 23 23 0 23 0  
4.       Trần Thị Nhung 2B 23 23 2 25 0  
5.       Nguyễn Thị Ái Vân 3A 23 23 0 23 0  
6.       Nguyễn Thị Bình 3B 23 23 3 26 3  
7.       Lưc Thị Kiều Hoa 4A 23 18 3 21 0 2
8.       Dương Thị Nguyêt 4B 23 19 2 22 0 2
9.       Nguyễn Thị Hà 5 23 20 3 23 0  
10.                    Dương T P Thúy Mỹ thuật+ KT 23 21 0 21   2
11.                    Phạm Thị Nguyệt Thể dục 23 22 0 22 0 1
12.                    Trần Thị Kim Thành Âm nhạc 23 15 0 15   8
13.                    Nguyễn Thị Vui Tiếng Anh 23 24 0 24 1  
14.                    Nguyễn Thị Hạnh HĐTV 5 5   5 0  
15.                    Nguyễn Thị Minh Liêm GV 23 18 2 20   3
16.                    Dương Trọng Dũng Hiệu trưởng 2 2 0 2 0 0
17.                    Bùi Thị Bích Liên Hiệu phó 4 4 0 4 0  
18.                    Cô Oanh TPT Đội 21 16 0 16   5
19.                    Tổng           4 23
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc các đ/c báo cáo về tổ trưởng, BGH để nghiên cứu, giải quyết
                                                                                                                                                         P HIỆU TRƯỞNG
             
                                                                                                  Bùi Thị Bích Liên
 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Bích Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây