Công khai các thông tin về nhà trường năm học 2018 - 2019

Thứ năm - 18/10/2018 10:09
Biểu mẫu 05
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THẮNG
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 - 2019
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh 3 lớp 2 lớp 2 lớp 2 lớp 2 lớp 
1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm).
2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở n­ước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở  độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. 
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh 1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình:
-Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.
- Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, sổ liên lạc, của đơn vị.
 - Họp Cha mẹ học sinh 03 kỳ/năm
 - Thông tin về đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Văn bản hợp nhất 03/VNHN-BGDĐT ngày 21/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Gia đình thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc qua điện thoại, …
2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:
- Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh.
- Thái độ học tập tích cực, chủ động.
- Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.
- Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật.
- Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục - Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh.
- Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng.
- Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học...
- Tổ chức hội giao lưu: Tư thế ngồi, viết đúng viết đẹp, Đố vui để học, Trò chơi dân gian ..
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các câu lạc bộ. 
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được - 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất.
- 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. 100% hoàn thành chương trình bậc học. Trong đó: hoàn thành xuất sắc chiếm 40%; Học sinh đạt giải tại giao lưu cấp huyện 3 em.
- Sức khỏe: Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh. Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp, 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu,100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. 
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh - Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc.
-  Đủ khả năng tiếp tục học lên lớp trên hoặc cấp THCS. 
 
  Thạch Thắng, ngày 05 tháng 9 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Dương Trọng Dũng
 
 
 
 
 
 
 
 Biểu mẫu 06
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THẮNG
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,
năm học 2017 - 2018
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh  278 61  60 74  41  52 
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 278  61  60 74  41  52 
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất 278  61   60 74  41  52 
1 Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
199  39  37  50   34  39
2 Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
 79  22  13 24  15
3 Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
 0  0
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập 278   61 50   74 41   52
1 Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
 171  40 35  32 20  44 
2 Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
107  21  15   42  21
3 Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
 0  0
V Tổng hợp kết quả cuối năm 278  61  60 74  41  52 
1 Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
278   61  50 74  41  52 
a Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
107
 
 40  25 27  10  15 
b HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)          
2 Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
 0 0 0 0 0
 
  Thạch Thắng, ngày 30 tháng 5 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Dương Trọng Dũng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu 07
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THẮNG
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học,
năm học 2018 - 2019
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học/số lớp 11/11  Số m2/học sinh
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên cố 11  -
2 Phòng học bán kiên cố -
3 Phòng học tạm  0 -
4 Phòng học nhờ, mượn -
III Số điểm trường lẻ   -
IV Tổng diện tích đất (m2) 12961 m2 40,88 
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 4500  14,2 
VI Tổng diện tích các phòng    
1 Diện tích phòng học (m2)  572 1,98 
2 Diện tích thư viện (m2) 120  0,38 
3 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)  190 0,6 
4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)  84
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 54  1,68 
6 Diện tích phòng học tin học (m2) 42  1,35 
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)  20 0,62 
8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)  0  
9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)  35 1,09 
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) 11  Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định 11 bộ 
1.1 Khối lớp 1 1
1.2 Khối lớp 2 1
1.3 Khối lớp 3  2 1
1.4 Khối lớp 4 1
1.5 Khối lớp 5 1
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định  0 0
2.1 Khối lớp 1  0 0
2.2 Khối lớp 2  0 0
2.3 Khối lớp 3  0 0
2.4 Khối lớp 4 0
2.5 Khối lớp 5 0
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) Số học sinh/bộ
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp
1 Ti vi  
2 Cát xét  
3 Đầu Video/đầu đĩa  
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể  
5 Đàn Piano  
6 Đàn Oocgan  
 
  Nội dung Số lượng(m2)
X Nhà bếp 32,76
XI Nhà ăn 65,5
 
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú  0    
XIII Khu nội trú  0    
 
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  1        
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*  0     0,12 
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
    Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XVII Kết nối internet x  
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x  
XIX Tường rào xây x  
 
  Thạch Thắng, ngày 05 tháng 9 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Dương Trọng Dũng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu 08
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THẮNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018 - 2019
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 21   0  11  3  1  2 10   10
I Giáo viên 15   0 11   1 5  10
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:  0  0  1  1  0
1 Tiếng dân tộc                            
2 Ngoại ngữ                1      
3 Tin học              1          
4 Âm nhạc      1                
5 Mỹ thuật  1      1                
6 Thể dục                          
II Cán bộ quản lý                            
1 Hiệu trưởng      1            1      
2 Phó hiệu trưởng                          
III Nhân viên                            
1 Nhân viên văn thư  0                          
2 Nhân viên kế toán                        
3 Thủ quỹ                          
4 Nhân viên y tế  0                          
5 Nhân viên thư viện  1                        
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm                          
7 Nhân viên công nghệ thông tin 1                        
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật                            
9 NV bảo vệ              1              
 
  Thạch Thắng, ngày 05 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Dương Trọng Dũng
 
 

Nguồn tin: th thạch thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây